THIẾT KẾ NHÀ XƯỞNG

Hồ sơ thiết kế nhà xưởng sẽ do đơn vị thiết kế thể hiện những ý tưởng ban đầu về thiết kế nhà xưởng, lựa chọn sơ bộ về dây chuyền công nghệ, thiết bị làm cơ sở xác định chủ trương đầu tư xây dựng, từ đó thiết kế đầy đủ các thông số kỹ thuật, vật liệu sử dụng và chi tiết cấu tạo phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật được áp dụng, bảo đảm đủ điều kiện để triển khai thi công xây dựng công trình nhà xưởng.

Hình ảnh công trình khi ICCI thực hiện

Tại sao cần phải thiết kế trước khi xây dựng

– Đảm bảo công năng tối ưu phù hợp với yêu cầu và mục đích sử dụng của Chủ Đầu Tư.

– Đảm bảo phù hợp với thiết kế được phê duyệt trước đó, quy chuẩn, tiêu chuẩn áp dụng cho công trình, đảm bảo sản phẩm tư vấn thiết kế xây dựng công trình (thuyết minh, các bản vẽ, dự toán) phù hợp với dự án đầu tư xây dựng công trình được duyệt và qui định của pháp luật về xây dựng.

– Là cơ sở để giám sát, quản lý chất lượng trong quá trình thi công xây dựng nhà xưởng, nghiệm thu đưa vào sử dụng.

– Là cơ sở để lập dự toán, dự trù chi phí và triển khai thi công theo dự toán nhằm đảm bảo tính kinh tế.

Các bước thiết kế nhà xưởng

Tùy theo loại, cấp của công trình và hình thức thực hiện dự án, việc quy định số bước thiết kế xây dựng công trình do người quyết định đầu tư quyết định, cụ thể như sau:

Thiết kế một bước là thiết kế bản vẽ thi công được áp dụng đối với công trình có yêu cầu lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng; Thường áp dụng với những dự án vốn ngân sách, dự án có qui mô nhỏ.

Thiết kế hai bước gồm thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công đượcáp dụng đối với công trình phải lập dự án đầu tư xây dựng; Thường áp dụng đối với những dự án có quy mô vừa.

Thiết kế ba bước gồm thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công được áp dụng đối với công trình phải lập dự án đầu tư xây dựng, yêu cầu kỹ thuật và điều kiện thi công phức tạp; Thường áp dụng với những dự án có quy mô lớn

Các bước thiết kế khác (nếu có) theo thông lệ quốc tế do người quyết định đầu tư quyết định khi quyết định đầu tư dự án.

Tiêu chí thực hiện của VINACON VIỆT NAM

– Nhanh chóng.

– Trung Thực.

– Chuyên môn phù hợp.

– Đúng quy định.