Giới thiệu

Cơ cấu tổ chức

Đại hội đồng cổ đông: Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, họp mỗi năm ít nhất 01...

Chính sách nghề nghiệp

Trong giai đoạn hội nhập và phát triển đất nước, cũng như các doanh nghiệp của Việt Nam, Công ty cổ phần tư vấn kỹ thuật và chuyển giao công nghệ- VINACON đang không ngừng...

Tổng quan công ty Vinacon

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Việt Nam, được thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0105411504, đăng ký lần dầu ngày 17 tháng 10 năm 2011 do...